Mer information

För mer information besöker följande webbsidor:

Societal Impact of Pain

En plattform för flera intressenter i Europa

Societal Impact of Pain (SIP) är en internationell plattform för flera intressenter som skapades 2010 som ett gemensamt initiativ mellan EFIC® och Grünenthal i syfte att

  • öka medvetenheten om de effekter som smärta medför för samhället, inom vården och för ekonomin
  • utbyta information och sprida bästa praxis inom alla EU-medlemsländer
  • utveckla och främja politiska strategier och åtgärder för förbättrad smärtbehandling inom hela Europa (Pain Policy).

Plattformen ger möjligheter till diskussion mellan vårdpersonal, organisationer för smärtpatienter, politiker, försäkringsbolag, representanter för hälsovårdsmyndigheter, lagstiftare och budgetansvariga.

Bakgrund

Kronisk obehandlad smärta är ett stort olöst hälsoproblem i Europa. Kronisk smärta medför enorma kostnader för ekonomin. Dessa kan utgöras av både direkta ekonomiska kostnader, till exempel behandlingsersättning eller smärtstillande läkemedel, indirekta kostnader som orsakas av nedsatt arbetsförmåga eller sjukfrånvaro samt samhällskostnader i form av försämrad livskvalitet för de drabbade samt deras familjer och närstående.

20 % av alla vuxna – eller 80 miljoner européer – och 50 % av den äldre delen av befolkningen lider av kronisk smärta. Nästan 9 % av befolkningen har dagliga smärtor. Tillräcklig tillgång till smärtbehandling kan ännu inte garanteras inom alla EU-medlemsländer. Även om akut smärta rimligt sett kan betraktas som ett symptom på sjukdom eller skada, är kronisk, återkommande eller ihållande smärta ett specifikt sjukvårdsproblem och bör betraktas som en sjukdom i sig.1 Omfattningen av den kroniska smärtepidemin när det gäller mänskligt lidande och kostnader för samhället är välkänd inom det smärtmedicinska fältet. Men lidandet och de tillhörande kostnaderna är inte allmänt erkända av det allmänna biomedicinska samfundet, bland de politiska beslutsfattarna och hos den stora allmänheten.

1 Kleijnen et al.: Reflection process on chronic diseases in the EU – the role of chronic pain. Systematic Literature Report, maj 2012. http://www.sip-platform.eu/tl_files/redakteur-bereich/Home/ReflectionProcess_screen.pdf

Grünenthal förespråkar en ny och helhetsinriktad inställning till smärtbehandling i Europa

Kronisk smärta är en av de mest kostsamma hälsofrågorna för industriländerna och den främsta orsaken till hälsorelaterad frånvaro från arbetet och förtidspensionering. Trots denna socioekonomiska inverkan betraktar sjukvårdssystem och politiska beslutsfattare i Europa ofta inte kronisk smärta som en sjukdom i sig. Detta var en av de viktigaste slutsatserna under det första symposiet om ”Societal Impact of Pain” (effekterna av smärta på samhället) 2011.

Grünenthal är övertygade om att smärtans komplicerade natur kräver en helhetssyn på allt från förebyggande till tidiga diagnoser och effektivast möjliga behandling. Patienten måste vara delaktig i det här arbetet redan från början och processen måste utnyttja de multidisciplinära aspekterna av behandling av kronisk smärta. I praktiken innebär detta ett brådskande behov av samarbete mellan politiska beslutsfattare, vårdpersonal, budgetansvariga och sjukvårdsindustrin i syfte att modernisera hela arbetsgången.

Behov av innovation

Tvärt emot trenden inom branschen som går ut på att hantera minskad försäljning av banbrytande mediciner på grund av förlorat patentskydd, har Grünenthal ökat sina investeringar i forskning och utveckling och skapat ett organisatoriskt ramverk som effektivt gynnar innovation. Grünenthal investerar en betydande del av sina intäkter i forskning och utveckling: i genomsnitt 20 % varje år. 2014 uppgick Grünenthals omsättning till 1,154 miljarder EUR.

Grünenthal strävar efter att skapa innovation i syfte att förbättra smärtbehandlingen i Europa. Grünenthal deltar aktivt i en rad offentliga/privata partnerskapsinitiativ. Dessa finansieras av EU-initiativet IMI2 (Innovative Medicines Initiative 2) och läkemedelsföretagen under EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Projekten sträcker sig över flera år och syftar till att bland annat förstå och behandla kronisk smärta.